AnoxKaldnes Z-MBBR

2,333تعداد نمایش:
1394/02/28تاریخ:
ترکیب منحصر به فرد دانش و مهارت عملی در AnoxKaldnes زمینه مناسب پرورش ایده های جدید و تبدیل آنها به محصولات خلاقانه است. ترکیب تخصص میکروبیولوژی همراه با چندین دهه تجربه
 در فرایندهای تصفیه فاضلاب این شرکت را قادر به بهبود سیستم های موجود به منظور توسعه فرایندهای جدید ساخته است. 
فن آوری های  AnoxKaldnes نسل جدیدی از بیومدیا برای حرکت در راکتور بیوفیلمی متحرک راه اندازی کرده است. بیوراکتور  جدید نتیجه دو دهه تلاش این شرکت میباشد.
یک روش متفاوت در توسعه بیومدیا
به طور معمول توسعه بیومدیا با هدف بزرگتر شدن سطح حفاظت شده صورت میگیرد اما باعث رشد کنترل نشده بیشتر یا کمتر بیوفیلم نسبت به مقدار مجاز میشود. این عدم کنترل ضخامت بیوفیلم
 باعث عدم اطمینان زیادی در طراحی فرایند بر اساس سطح بیومدیا میشود. 
Z-MBBR - بعدی جدید
طراحی بیومدیای جدید تحت پوشش یک شبکه با ارتفاع تعریف شده ، اجازه می دهد بیوفیلم در خارج از بیومدیا در یک محیط حفاظت شده رشد کند.
در اثر شسته شدن مدیاهای دیگر، بیوفیلم نمی تواند بیشتر از ارتفاع شبکه رشد کند ، و ضخامت بیوفیلم کنترل می شود.
کاربردهای Z-MBBR
علاوه بر اینکه همه محدودیت های فرآیند مربوط به رشد کنترل نشده بیوفیلم و گرفتگی بیومدیا توسط بیومدیاهای Z از بین میروند، این نوع بیومدیادر فرایندهایی که منجر به رشد ضخیمتر بیوفیلم
میگردند از جمله فرایند نیتریفیکاسیون با بار آلی بالا مفید میباشند .
مزایای کنترل بیوفیلم
کنترل دقیق ضخامت بیوفیلم میتواند به منظور گسترش یک محیط با باکتریهای مفید منتخب باشد.
باعث حذف تغییرات عملکرد سیستم به علت تغییر در ضخامت بیوفیلم و حذف محدودیتهای ناشی از گرفتگی بیومدیا میشود.