GasMix

فایل‌ها

1,400تعداد نمایش :
سیستم مطمئن و پایدار برای مخلوط کردن لجن هاضم بی هوازی، نیاز کم به تعمیر و نگهداری، و مخصوص تولید بیوگاز، دارای پروانه با تیغه های بزرگ برای سیستم های هاضم لجن متداول.